235 Nguyen Van Cu Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
電話: (+84.28) 3925.7777 - Fax: (+84.28) 3925.7766 - Eメールアドレス reservation@hotelnikkosaigon.com.vn

Ho Chi Minh City:     
Languages:

  • ONLINE APPLICATION

APPLICATION FOR EMPLOYMENT/INTERNSHIP

Please fill in this form in English / Đề nghị điền vào đơn này bằng tiếng Anh

PERSONAL DATA / THÔNG TIN CÁ NHÂN

FULL NAME / Họ và Tên:
Male / Nam Female / Nữ
Heigh:Chiều cao
Weight:
Cân nặng:
Any glasses:
Cận - Viễn thị

POSITION APPLIED / VỊ TRÍ DỰ TUYỂN

1. First choice / Lựa chọn thứ nhất 2. Second choice / Lựa chọn thứ hai

Non-supervisory level
Dưới cấp bậc giám sát

Supervisory level or above
Trên cấp bậc giám sát

Non-supervisory level
Dưới cấp bậc giám sát

Supervisory level or above
Trên cấp bậc giám sát

HOTEL DEPARTMENTS / Các Bộ phận trong Khách sạn

Executive Office / Văn phòng Điều hành Housekeeping / Buồng, phòng Reservation / Đặt phòng
Accounting - Finance / Tài chính - Kế toán Human Resources / Nhân sự Sales / Kinh doanh
Engineering / Kỹ thuật Kitchen / Bếp Security / Bảo vệ
Front Office / Tiền sảnh Marketing / Tiếp thị Others: / Những bộ phận khác
Food & Beverage / Ẩm thực Public Relations / Quan hệ công chúng
ADDRESS / Địa chỉ
Temporary address
Địa chỉ hiện tại:
Registered address
Địa chỉ đăng ký hộ khẩu:
POB/Nơi sinh:
DOB/Ngày sinh:
Age/Tuổi:
CONTACT DETAILS / Chi tiết liên lạc
Home Tel. No/ĐTNR:
Cell phone/DĐ:
Office Tel. No/ĐTCQ:
E-mail:
Personal tax code
Mã số thuế cá nhân:
Social Insurance Book No
Số sổ BHXH:
ID Card No/Số CMND:
Issued by/ Nơi cấp:
Date of issue/ Ngày cấp:
Marital status:
Number of children
Số con: 
Age
Tuổi:  

EDUCTIONAL RECORD / QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

Please fill in the highest education only (Chỉ điền vào trình độ cao nhất)

Education Level
Trình độ học vấn

Name, address of Educational Organizations
Tên, địa chỉ của tổ chức giáo dục

Duration
Thời gian

Qualitication
Bằng cấp đạt được

High school
Trường PTTH
Vocational
Trường dạy nghề
University
Trường đại học
Others
Khác

EMPLOYMENT RECORD / QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Please list all employment, starting from most recent job:
Xin ghi tất cả công việc đã làm từ trước tới nay,bắt đầu từ công việc gần nhất

From year to year
Từ năm đến năm
Company’s name & address
Tên và địa chỉ công ty
Position
Chức vụ
Brief duties
Nhiệm vụ
Reason for leaving
Lý do xin nghỉ việc

From year to year
Từ năm đến năm
Company’s name & address
Tên và địa chỉ công ty
Position
Chức vụ
Brief duties
Nhiệm vụ
Reason for leaving
Lý do xin nghỉ việc

From year to year
Từ năm đến năm
Company’s name & address
Tên và địa chỉ công ty
Position
Chức vụ
Brief duties
Nhiệm vụ
Reason for leaving
Lý do xin nghỉ việc

Can we contact your employer(s)?
Chúng tôi có thể liên hệ với công ty của Bạn?
Are you self employed ?
Bạn làm nghề tự do?
Yes / có No / không
Yes / có No / không
Do you agree to work shift ? / Bạn có chấp nhận làm ca không ?
Yes / có No / không
Salary expectation ? / Mức lương mong muốn của Bạn ?
If you are accepted, how long your notice of resignation ?
Nếu được nhận, bạn cần bao nhiêu thời gian để từ chức:

PROFICIENCY IN FOREIGN LANGUAGES
TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

Please cross where applicable/ Xin đánh dấu X vào nơi phù hợp

Languages Speaking Reading Writing
Good Fair Poor Good Fair Poor Good Fair
English
French
Japanese
Chinese
Others

OTHER SKILLS
KỸ NĂNG KHÁC

Computer softwares / Các phần mềm máy tính
Others, please specify / Kỹ năng khác, hãy liệt kê cụ thể

REASON TO JOIN HOTEL NIKKO SAIGON
LÝ DO XIN VÀO LÀM VIỆC Ở KHÁCH SẠN NIKKO SAIGON

Why do you want to work at Hotel Nikko Saigon? How will your educational & professional background benefit Hotel Nikko Saigon?
Tại sao Bạn muốn làm việc cho Khách sạn Nikko Saigon? Kỹ năng của Bạn sẽ đóng góp gì cho Khách sạn Nikko Saigon?

OTHER INFORMATION
THÔNG TIN KHÁC

Have you joined the Military Service?
Bạn đã từng thực hiện nghĩa vụ quân sự?
Yes / có No / không Exempted / được miễn

Do you have any family members currently working at Hotel Nikko Saigon? If yes, please state full names.
Gia đình Bạn có ai đang làm việc cho Khách sạn Nikko Saigon không? Nếu có, hãy ghi rõ họ & tên?

Yes / có
No / không  

Do you have any family members currently working in another hotel in Ho Chi Minh City ? If yes, please state name of hotel(s).
Gia đình bạn có ai đang làm việc cho khách sạn khác tại thành phố Hồ Chí Minh không ? Nếu có hãy ghi rõ tên khách sạn ?

Yes / có
No / không  

I certify that all information given in this application is true and complete to the best of my knowledge. I understand that wilful misrepresentation, false statements or facts will be adequate ground for dismissal.
Tôi xin cam đoan tất cả những thông tin ghi trong đơn xin việc này hoàn toàn đúng sự thật và đầy đủ. Tôi hiểu rằng việc đưa ra các thông tin, số liệu sai lạc sẽ là cơ sở dẫn đến việc bị sa thải.

For inquiries about recruitment:
Human Resources Dept.
235 Nguyen Van Cu Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: (+84.8) 3925.7777 Fax: (+84.8) 3925.7766
Email: recruitment@hotelnikkosaigon.com.vn

採用情報        連絡先        サイトマップ

外部リンク:

ニュースレターご購読